Mørkøv Vandværks takster for 2022 er vurderet ud fra et historisk niveau, og underbygget via taksberegnings tabel fra Danske Vandværker (2021).
Taksten for levering af vand er 2,5 kr. pr. m3.
Kubikmeter prisen på 2,50 kr. er pt. en af Danmarks billigste.

Godkendte takster 2022

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning:

1. hovedanlægsbidrag
2. forsyningsledningsbidrag
3. stikledningsbidrag

Anlægsbidrag skal være betalt forinden tilslutningsarbejdet påbegyndes. Nedenstående anlægsbidrag gælder for tilslutning af enkeltstående ejendomme.
Ved udstykning af flere parceller betales nedenstående hovedanlægsbidrag, hvorefter udstykningsforetagendet afholder øvrige med udstykningen forbundne
omkostninger til vandforsyningen iht. til Vandværkets konditioner samt de til enhver tid gældende Betingelser for tilslutning til Mørkøv Vandværk.

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)  
Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed ekskl. moms 6000 kr.
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr. nr./ boligenhed)  
I forsynings område ekskl. moms 20.000 kr.
Stikledningsbidrag pr. stk. ekskl. moms 12.000 kr.
Inkl. Målerbrønd.  
I alt ekskl. moms 38.000 kr.
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for
ledningsarbejder pr. 1. oktober”.
 
   
Driftsbidrag  
Fast afgift incl. målerudskiftning 400 kr.
Kubikmeterpris   2,50 kr.
   
Afgift for ledningsført vand og grundvandssikring  
Afgift for ledningsført vand pr. m3. ekskl. moms  6,18 kr.
Afgift for grundvandssikring pr. m3. ekskl. moms 0,19 kr.
   
Gebyrer fritaget for moms  
Rykkergebyr – 1. rykker momsfri 100 kr.
Rykkergebyr – 2. rykker momsfri 100 kr.
Lukkegebyr momsfri 200 kr.
   
Gebyrer plus de faktiske omkostninger i forbindelse med udarbejdelsen  
Ved beskadigelse af måler, afregnes med de faktiske omkostninger  
Genåbningsgebyr plus faktiske omkostninger ved genåbning ekskl. moms 400 kr.
Gebyr for brud på måler plombering ekskl. moms 610 kr.
Gebyr for vand i målerbrønden ekskl. moms 200 kr.
   
Gebyrer  
Ejerskiftegebyr (Betales af sælger) ekskl. moms 200 kr.
Gebyr for ekstra aflæsning på målere ekskl. moms 150 kr.
Ekstraordinære forbrugeroplysninger som skal sendes til 3. part Gives kun ved fuldmagt fra forbrugeren. ekskl. moms 300 kr.
   
Alle takster og gebyrer - bortset fra rykkergebyrer - er ekskl. moms.  
Takstblad 2022 PDF

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

Mørkøv Vandværk
Ringstedvej 7C
4440 Mørkøv

Tlf. 24788930
E-mail: morkovvand@live.dk
 

Postadresse
Mørkøv Vandværk  
V/ Lars Mørkeberg
Ibsvej 37, 4440 Mørkøv

Alt information vedrørende MÅLERE, FLYTTEMEDDELESER og spørgsmål om MÅLERSTAND
Sendes til KASSEREN PÅ


Postadresse
Mørkøv Vandværk
Kasseren
Rugvænget 3
4440 Mørkøv

p.andersen@mail.tele.dk              
(tlf. 21288155)